Klachtenregeling Kinderprof

Kinderprof probeert klachten te voorkomen, mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan probeert Kinderprof deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht. Het doel van klachtonderzoek is het herstel van vertrouwen tussen Kinderprof en haar cliënt(en) en het benoemen van leermomenten voor de organisatie.

Het indienen van een klacht

 • Dien je klacht zo spoedig mogelijk per brief of per e-mail in.
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de training die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Brief aan: Kinderprof, Achterdijk 23A, 1191 JH, Ouderkerk aan de Amstel                                  
Per e-mail aan: info@kinderprof.nl

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • Kinderprof registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de juiste persoon terecht komt.
 • Je ontvangt binnen vier werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Indien de klager het niet eens is met de genomen beslissing van Kinderprof zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt het management van Kinderprof adviseert over de afhandeling van de klacht.
 • Klachten worden binnen 1 maand afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:
- Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor Kinderprof.
- Van dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.
- Documenten worden 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Kinderprof hoeft je klacht niet te behandelen als deze gaat over training die langer dan een maand geleden is gevolgd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.